กองพลทหารราบที่ 6 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ 2563

กองพลทหารราบที่ 6 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ 2563
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

Loading...

1. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2541) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2533) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
2. ตำแหน่ง เสมียนกำลังพล (ชกท.716) รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2545) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2533) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) และตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2545) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2533) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์

4. สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *